[Algemene voorwaarden]

Artikel 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Drs Mama.

Drs Mama verzorgt (zwangerschaps)cursussen die voorbereiden op de bevalling en de eerste periode met de baby.

Artikel 2. De Cursussen

De cursus worden gevolgd door de zwangere en haar partner of iemand die haar tijdens de bevalling begeleidt. De cursussen worden vooraf ingepland, de data en tijdstippen staan vast.

Artikel 3. Inschrijving

Inschrijving geschiedt per mail of online inschrijfformulier. Drs Mama bevestigt deze inschrijving binnen enkele dagen per email.

Artikel 4. Betaling

Het cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen na ontvangt van de factuur op de rekening van Drs Mama zijn bijgeschreven. Bij ontvangst van de betaling is de cursusplek definitief gereserveerd voor de cursist. Per email wordt de cursist op de hoogte gesteld van de wijze van betalen.

Cursisten kunnen de nota na afloop van de cursus indienen bij hun ziektekostenverzekeraar om een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 5. Annulering door de cursist

Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus, moet dat per email gemeld worden.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het betaalde cursusgeld geretourneerd.

Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het betaalde cursusgeld geretourneerd.

Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd. Uitsluitend wanneer de baby voor de start van de cursus geboren wordt, is annulering kosteloos. 

Artikel 6. Annulering door Drs Mama

Drs Mama behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Dit zal in geval van onvoldoende aanmeldingen uiterlijk 10 dagen van tevoren worden gemeld. Het eventueel betaalde cursusgeld wordt dan natuurlijk 100% gerestitueerd. De mogelijkheid zal dan worden geboden een privécursus te volgen of bij een andere cursus aan te sluiten.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

Drs Mama zal alle door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Dit wordt ook verwacht van de cursisten onder elkaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Deelname aan de cursussen van Drs Mama is op eigen risico. Drs Mama is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de cursus. Drs Mama draagt geen verantwoordelijkheid voor de medische conditie van de cursist.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Drs Mama. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Drs Mama voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Drs Mama mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.